فلوشیپ جراحی های پلاستیک و ترمیمی ناحیه تناسلی

بورد تخصصی ارولوژی - فوق تخصص اندوارولوژی-جراحی های فوق تخصصی-جراحی های بسته سنگ کلیه-لاپاروسکوپیک سیستم ادراری

جراحی های تخصصی و فوق تخصصی

جراحی های تخصصی سنگ های ادراری-بیماری های پروستات-واریکوسل-هیدروسل-فتق-بدخیمی دستگاه ادراری تناسلی

ساعات کاری

  • 2100 - 1600
پروستات-فتق-هیدورسل-واریکوسل

جراحی های تخصصی ارولوژی و دستگاه های ادرای تناسلی

مصاحبه شبکه خبری راشاتودی با دکتر سخائی


مصاحبه شبکه خبری راشاتودی با دکتر شاهرخ سخائی در مورد تغییر جنسیت در ایران